Menu
 

 

 
    姓名  廖運榮
         
      職稱  副教授
         
      E-mail  Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
         
      電話  03-5593142轉2397
         
      學歷  國立體育學院碩士
         
經歷/證照   1.鐵人三項C級裁判、教練
2.自行車B級領隊證照
3. B級壘球裁判
4.大專體育總會國術教練
5.中華民國紅十字會水上救生員
         
領域專長   學科:學校體育教育、技術評量(棒、壘球)、社團發展研究
術科:田徑、拳擊、棒球、壘球 
         
授課科目   技擊運動理論與實務、陸上休閒運動理論與實務、
運動發展史、活動賽會實務、體育教學
         
其他        

 

Go to top