Menu

            

  校安中心成員-王清源輔導教官                   

   jimy0312Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它     03-5593142-2323 

          學、經歷簡介: 

陸軍官校七十八年班。

陸軍學院九十年班。

中華大學科技管理研究所。

曾任:生輔組長、大專一般軍訓教官、大學校安教官。 

業務職掌暨專長: 

校園安全管理。校園災害管制。校園安全維護。 

化材系、化妝品應用學士學位學程輔導教官。

Go to top